Quicklists

Podmínky užívání

 

1. Úvodní ustanovení

1.1. Předmětné smluvní podmínky (dále jen „podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti vzniklá na základě vstupu nebo registrace na webových stránkách playmovies.cz (dále jen „webová stránka“) mezi provozovatelem webových stránek playmovies.cz (dále jen „poskytovatel“) a uživatelem webových stránek (dále jen „uživatel“).

1.2. Provedením registrace souhlasí uživatel s níže uvedenými podmínkami a zavazuje se dodržovat pravidla v nich uvedená.

 

Definice

2.1. „Poskytovatelem“ služeb na internetovém portálu playmovies.cz (dále jen „Portál") je majitel Portálu.

2.2. „Uživatelem“ je fyzická osoba, která užívá služeb Poskytovatele a současně nejedná v rámci obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, od okamžiku, aktivování účtu.

2.3. „Službami“ nabízenými Poskytovatelem jsou:
a) poskytování prostoru pro ukládání, editaci a zpřístupnění audiovizuálních příspěvků a textových komentářů Uživatele (dále jen „Příspěvky“) neomezenému počtu osob,
b) příp. jiné služby dle aktuální nabídky Poskytovatele.

2.4. „Provedením registrace“ je vyplnění registračních údajů, vyslovení souhlasu s těmito Podmínkami, odkliknutí tlačítka Vytvořit účet v registračním okně Portálu a aktivováním účtu pomocí aktivačního kódu.

2.5. „Placenou reklamou“ je reklama či jiná forma propagace, za níž Uživatel nebo Poskytovatel získá jakékoliv protiplnění nebo protislužbu.

 

3. Uživatelský účet

3.1. K tomu, aby mohl Uživatel užívat celou šíři služeb nabízených Poskytovatelem (zejména vkládat a zpřístupňovat Příspěvky), musí se zaregistrovat, a založit si tak uživatelský účet.

3.2. Vložením Příspěvku uděluje Uživatel Poskytovateli nevýhradní, bezúplatnou a převoditelnou licenci k jejich zveřejňování a prezentaci.

3.3. Uživatel je oprávněn zvolit si název svého Příspěvku a kategorii nabízenou Poskytovatelem. Název Příspěvku nesmí obsahovat vulgarizmy nebo výrazy, které odporují odstavci 3.5. těchto podmínek. Nebude-li takový název odpovídat podmínkám uvedeným v předchozí větě nebo bude-li jinak obsahově či graficky nevhodný, vyhrazuje si Poskytovatel právo na změnu jeho znění.

3.4. Uživatel je povinen uvádět při registraci pravdivé, aktuální a úplné údaje identifikující jej jako Uživatele.

3.5. Příspěvky vložené Uživatelem na Portál Poskytovatele nesmí být v rozporu s právním řádem České republiky a dobrými mravy. Je zakázáno umisťovat Příspěvky, které zejména:
a) porušují autorská práva, práva související s právem autorským, práva k ochranné známce, obchodní jméno, chráněné označení původu nebo práva průmyslová,
b) podněcují k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod, hanobí národ, etnické skupiny, rasy a přesvědčení,
c) podporují nebo propagují hnutí prokazatelně směřující k potlačení práv a svobod člověka,
d) podněcují k trestnému činu, k hromadnému neplnění důležité povinnosti uložené zákonem, nebo schvalují trestný čin,
e) zobrazující týrání zvířete,
f) umožní osobám mladším osmnácti let přístup k jakémukoliv pornografickému dílu,
g) obsahují pornografická díla zobrazující dítě, styk se zvířetem nebo v nichž se projevuje neúcta k člověku a násilí,
h) obsahují nepravdivý údaj o jiném/jiné, způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost, dobré jméno nebo pověst, poškodit jej/ji v zaměstnání, narušit jeho/její rodinné vztahy nebo způsobit mu/jí jinou vážnou újmu,
ch) propagují jakýmkoliv způsobem podnikatele v konkurenčním vztahu s Poskytovatelem nebo obsahují materiál způsobilý poškodit dobré jméno Poskytovatele.

 

4. Obecné podmínky užívání Portálu

4.1. Služby uvedené v ustanovení 2.3. těchto Podmínek jsou poskytovány Uživatelům bezplatně.

4.2. Prostor poskytovaný Uživatelům je určen k jejich audiovizuální prezentaci, neslouží k ukládání dat za účelem jejich zálohy nebo archivace.

4.3. Uživatel souhlasí s tím, aby jej Poskytovatel informoval formou reklamních sdělení o svých službách, popř. o službách a produktech subjektů, které jsou s Poskytovatelem ve smluvním vztahu, a to využitím e-mailové adresy Uživatele.

4.4. Uživatel nesmí pozměňovat obsah Portálu ani do něj jakkoliv jinak zasahovat, ohrožovat, narušovat jeho provoz nebo získávat osobní údaje o jiných Uživatelích.

4.5. Uživatel není oprávněn zpřístupnit své přihlašovací údaje, umožňující přistup na jeho uživatelský účet, třetí osobě. V případě, že Uživatel třetí osobě takový přístup umožní, nese plnou odpovědnost za případný vznik škody, jako by se zneužití dopustil sám.

4.6. Uveřejňování reklamy je vyhrazeno pouze Poskytovateli. Uživatel nesmí vkládat na Portál jakoukoliv placenou nebo neplacenou reklamu či reklamu třetích osob.

4.7. Uživatel nesmí v rámci Portálu vkládat nebo zasílat jakýmkoliv způsobem nevyžádaná obchodní sdělení („spam“).

4.8. Poskytovatel si vyhrazuje právo na smazání souborů vložených Uživatelem.

4.9. Poskytovatel se zavazuje chránit veškeré údaje Uživatelů získané při registraci v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

4.10. Poskytovatel neodpovídá za obsah uložených informací od Uživatelů.

4.11. Poskytovatel není (v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti) povinen dohlížet na obsah jím přenášených nebo ukládaných informací, ani aktivně vyhledávat skutečnosti a okolnosti prokazující na protiprávní obsah informace.

4.12. Poskytovatel může nahrané média od Uživatelů, bez vědomí Uživatele, přesunout pod správné kategorie.

4.13. Poskytovatel nenese odpovědnost za případnou nedostupnost Portálu a rychlost připojení. Poskytovatel neprovádí zálohu dat vložených Uživatelem a není odpovědný za případnou škodu nebo jakoukoliv jinou újmu, způsobenou ztrátou takových dat. Zálohu dat umístěných na Portálu si zajišťuje Uživatel svými vlastními prostředky.

4.14. Dozví-li se Poskytovatel prokazatelně o protiprávnosti obsahu ukládaných informací nebo jednání Uživatele, neprodleně je smaže.

4.15. Pokud se Uživatel dopustí porušení ustanovení 3.5. a 4.2. až 4.7. těchto Podmínek, je Poskytovatel oprávněn po předchozím upozornění jeho Uživatelský účet zrušit.

4.16. Jakákoliv komunikace mezi Uživatelem a Poskytovatelem probíhá elektronicky formou elektronické pošty (emailu).

4.17. Znění podmínek může poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění podmínek.

4.18. Změny obchodní podmínek je provozovatel povinen oznámit na webových stránkách a informovat o změně uživatele prostřednictvím emailu.

4.19. Platnost podmínek od 6. 6. 2017.